PLC Online  
 
วิทยากร
เจ้าหน้าที่
เข้าร่วม PLC ออนไลน์ แชร์ผลงาน พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เลือกตามหลักสูตรที่อบรม)
(คู่มือการใช้งาน)
ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
1 60003010 การสอนวรรณคดีไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
2 60003003 เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวข้อสอบ PISA - Like และ O - NET
3 60008004 เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
4 60010134 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
5 60009049 ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาการแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21
6 60012008 เทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาคจิตพิสัย
7 60012028 การวัดประเมินผลการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
8 60012036 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0
9 60012057 รูปแบบการประเมินโครงการแนวใหม่
10 60000129 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับครู (Project Based Learning : PBL)
11 60000130 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
12 60004017 การอ่านแผนที่ภูมิศาสตร์สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
13 60000024 กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา
14 60000025 การบริหารการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทางการศึกษา

PLC Online คืออะไร ?
     PLC Online คือ ระบบที่เปิดให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูฯ แบบครบวงจร เข้ามาเขียนโพสต์เพื่อส่งงานให้กับวิทยากร และแชร์ให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ซึ่งกันและกัน โดยสามารถที่จะเขียนโพสต์ได้ไม่จำกัด และแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของสมาชิกคนอื่นๆ ในหลักสูตรเดียวกันได้แบบไม่จำกัดอีกด้วย...

วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งานระบบ PLC Online (อยู่ระหว่างการอัปโหลด ขออภัยในความไม่สะดวก...)

 

©2017 https://www.edulpru.info